بیماری آبله مرغان

 در حقیقت آبله ‌مرغان یک بیماری آشکار در کودکان است. دانه های قرمز رنگی که روی پوست تشکیل می شوند