تاریخ روز تعاون امسال,روز تعاون چندمه و چه روزی است

روز تعاون امسال چندمه؟

همکاری و کمک کردن به یکدیگر، باعث پیشرفت در کارها می شود؛ در تقویم ایران برای گسترش این فرهنگ، یک