زیباترین اشعار دیوان شمس

زیباترین اشعار دیوان شمس

با وجود اینکه سال‌ها از سرودن اشعار دیوان شمس می‌گذرد، این شعرها هنوز از طرفداران بسیاری برخوردار هستند؛ زیرا مضامین