فشارخون بالا

فشارخون بالا قاتل خاموش !

فشارخون بالا قاتل خاموش ! تعداد افرادی که با فشارخون بالای مزمن زندگی می‌کنند تا سال ۲۰۲۵ به ۱.۵۶ میلیارد