تمرین موسیقی، محور توسعه ی تمام جنبه های مهارت های موسیقایی است. موزیسین ها نه تنها باید مهارت های تکنیکی موسیقی را فرا گیرند؛ بلکه باید درک خود از موسیقی را با تمرین موسیقی بهبود دهند.هم کیفیت و هم کمیت تمرین کردن، در موفقیت موسیقایی موثر است.

همچنین باید توانایی از حفظ نواختن یا خواندن را داشته باشند، بتوانند با دیگر خواننده ها یا موزیسین ها هماهنگ شوند، توانایی بداهه نوازی داشته باشند و همچنین بتوانند واکنش مناسبی در مواجهه با ترس و وحشت و اضطراب از خود بروز دهند. این موارد، نیاز به مهارت های شنیداری، عملکردی، ارتباطی، شناختی و تکنیکی دارد. کسب این مهارت های پیچیده، صرفا از طریق تکرار کارهای ساده به دست نیامده و توسعه نمی‌یابد؛ بلکه تمرین ها باید “موثر” باشند. تمرین موثر به این صورت تعریف می شود:

” تمرینی که نهایتا نتیجه ی مطلوب را در کمترین زمان ممکن، بدون درگیر شدن با هدف های دراز مدت دیگر، به دست می دهد. “

یک فرض نیز در تعریف بالا مستتر است و آن این که تمرین موثر، شکل های مختلفی می تواند داشته باشد.

کمیت و کیفیت تمرین کردن

علمای موسیقی معتقدند که دو متغیر مهم در رابطه با تمرین کردن وجود دارد: کمیت و کیفیت تمرین کردن. شواهد نشان می دهند که افزایش ساعات تمرین کردن برای کسانی که قصد حرفه ای شدن را دارند، نسبت به موزیسین های آماتور بیشتر دیده می‌شود. البته بعد از وارد شدن به مرحله ی حرفه ای در موسیقی، مدت زمان تمرین کاهش می‌یابد و در عوض فشار تمرینات و تمرین عملکرد در برابر جمعیت، افزایش پیدا می‌‌کند.

تحقیقات در مورد رابطه ی بین کمیت تمرین کردن در یک زمان مشخص با موفقیت، وابستگی به نوع ساز تمرینی و سن موزیسین را نشان می‌دهد. به همین دلیل، نتایج مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است، با هم مختلفند. اما همه ی این مطالعات نشان داده اند که رابطه ی مثبتی بین میزان تمرین کردن در یک زمان مشخص با درجه ی موفقیت در زمینه ی موسیقی وجود دارد.

در یک مطالعه بیان شده است که ۹۵ درصد از هنرجویان برتر موسیقی، زمان تمرین خود را وقتی که در یک هفته ارزیابی شدند، افزایش دادند. در واقع، ارزیابی هنرجو باعث افزایش ساعات تمرین آن ها شده بود. همچنین مطالعه ی دیگری نشان داد که ساعات تمرین کردن، با افزایش تعداد نکات آموزشی، افزایش پیدا کرد.

میزان ساعتی که هنرجو صرف تمرین کردن می‌کند، می‌تواند در پیش بینی این که وی موسیقی را به صورت پیوسته دنبال می کند یا خیر، کمک کننده باشد. البته فاکتور های دیگری هم نظیر میزان انگیزه ی تمرینی هنرجو، شرایط اجتماعی و اقتصادی، میزان درک وی از موسیقی و توانایی های موسیقایی او نیز در این امر دخیلند.

اما باید توجه کرد که علاوه بر کمیت، کیفیت تمرین کردن نیز بسیار موثر است. در مطالعه ای بیان شد که انگیزه، توجه و تمرکز و همچنین منابع در دسترس، عوامل مهم در راستای کیفیت تمرین کردن می‌باشند. استراتژی تعیین کردن قبل از تمرین، می تواند در بهبود کیفیت تمرین کردن بسیار موثر باشد. بنابراین برای افزایش کیفیت تمرین کردن، باید ابتدا هرف هایی را برای خود مشخص کرد و سپس استراتژی یا نقشه ی راه را برای رسیدن به اهداف تعیین شده ترسیم کرد و برای رسیدن به آن با یک برنامه ی زمانی مشخص تلاش نمود. بنابراین همواره باید کمیت و کیفیت تمرین کردن، به طور موازی با هم پیش برده شوند.

” منبع: Music Handbook 2016 “