جدید ترین عناوین خبری امروز
Registering new users is currently not allowed.
یادگیری لغت انگلیسی 504

یادگیری سریع و کاربردی ۵۰۴ لغت انگلیسی پر کاربرد – درس سوم

یادگیری لغت انگلیسی، با کاربرد آن‌ها در جمله است که در ذهن تثبیت می‌شود. به همین منظور، اگر مایلید ۵۰۴ تا از پر کاربردترین لغت انگلیسی را فرا بگیرید، قویاً به شما پیشنهاد می‌کنیم که این لغات را به همراه کاربرد آن‌ها در جمله فرا بگیرید.

در این مطلب از مجله قرمز، ۱۰ کلمه‌ی انگلیسی پر کاربرد دیگر را به همراه مثال و با تصاویری جهت تثبیت شدن در ذهن، با هم فرا می‌گیریم. این لغات، از کتاب ۵۰۴ لغت ضروری انگلیسی برگزیده شده است. در حفظ کردن لغت انگلیسی، یک راه مناسب، مشاهده‌ی کاربرد آن لغات در جملات به همراه معنی آن ها به زبان فارسی است.

ما در این مطلب تلاش کرده ایم تا ۵۰۴ لغت انگلیسی پر کاربرد را به شیوه ای آسان و همراه با مثال های مناسب با معنی آن ها، در اختیار شما قرار دهیم تا بتوانید سریع‌تر زبان انگلیسی خودتان را تقویت کنید. با ما همراه باشید تا با مثال های کاربردی، این لغت ها را به آسانی یاد بگیرید.

۵۰۴ لغت انگلیسی را آسان‌تر بیاموزیم

۱۰ لغت انگلیسی ضروری که در این مطلب یاد خواهید گرفت:

ردیفکلمه

(برگرفته از کتاب ۵۰۴ لغت ضروری انگلیسی)

تلفظ

نقش کلمه در جمله

V: verb فعل

N: noun اسم

Adj: adjective صفت

Adv: adverb قید

معنی
۱ shriek/ʃriːk/ n, v جیغ کشیدن/ جیغ
۲sinister /ˈsɪnɪstə $ -ər/adjشوم، نحس/ شیطانی، شرور 
۳tempt /tempt/vوسوسه کردن 
۴wager  /ˈweɪdʒə $ -ər/ n, vشرط بندی/ شرط 
۵typical /ˈtɪpɪkəl/adjعادی، معمولی/ نمونه‌ی بارز 
۶minimum /ˈmɪnəməm/ adj, nحداقل 
۷scarce  /skeəs $ skers/adjکمیاب 
۸annual  /ˈænjuəl/adj, nسالیانه/ گیاه یک ساله/ سالنامه
۹persuade /pəˈsweɪd $ pər-/ v مجاب کردن، قانع کردن/ ترغیب کردن
۱۰essential /ɪˈsenʃəl/adjضروری، لازم 

۱- shriekفریاد کشیدن/ جیغ

معنی به انگلیسی:

 to make a very high loud sound, especially because you are afraid, angry, excited, or in pain; SYN: scream

shriek = فریاد کشیدن

کاربرد کلمه در جمله:

A group of students were shrieking with laughter.

(گروهی از دانش‌آموزان با شادی در حال فریاد کشیدن بودند)


I’ll kill you! she shrieked at him.

(او بر سرش فریاد کشید و گفت: من تو را خواهم کشت!)


۲- sinister شوم، نحس/ شیطانی، شرور

معنی به انگلیسی: making you feel that something evil, dangerous, or illegal is happening or will happen

sinister = شوم، نحس/ شیطانی، شرور

کاربرد کلمه در جمله:

Her dark eyes and evil laugh made her seem sinister.

(چشمان سیاه و لبخند شیطانی‌اش باعث شد که شرور به نظر برسد)


Some might say it’s a sinister way to spend your time.

(برخی افراد ممکن است بگویند که این، یک راه شیطانی برای گذراندن وقتتان است.)


۳- tempt وسوسه کردن 

معنی به انگلیسی:  to try to persuade someone to do something by making it seem attractive

tempt = وسوسه کردن

کاربرد کلمه در جمله:

The new program is designed to tempt young people into studying engineering.

(این برنامه‌ی جدید، برای تحریک کردن / وسوسه کردن افراد جوان به مطالعه‌ی رشته‌های مهندسی، طراحی شده است.)


If you leave valuables in your car it will tempt thieves.

(اگر شما وسایل با ارزش را در خودرو بگذارید، دزدها را وسوسه خواهد کرد)


I’m tempted to buy that dress.

(من برای خریدن آن لباس، وسوسه شده‌ام)


۴- wager شرط بندی/ شرط 

معنی به انگلیسی:

an agreement in which you win or lose money according to the result of something such as a race;SYN: bet

یادگیری لغت انگلیسی wager کاربرد کلمه در جمله:

her wager was only five dollars.

(شرط او فقط بر سر ۵ دلار بود!)


large wagers were placed in favour of his son William becoming next king.

(شرط‌بندی‌های زیادی در طرفداری از فرزندش ویلیام برای پادشاه بعدی شدن، بسته شد)


He wagered all his money on an unknown horse.

(او تمام پول‌هایش را بر روی یک اسب ناشناس شرط بندی کرد.)


۵- typical عادی، معمولی/ نمونه‌ی بارز 

معنی به انگلیسی: having the usual features or qualities of a particular group or thing

 typical = عادی، معمولی/ نمونه‌ی بارز 

کاربرد کلمه در جمله:

This advertisement is a typical example of their marketing strategy.

(این تبلیغات، نمونه‌ی بارزی از استراتژی بازاریابی آن‌هاست)


On a typical day, our students go to classes from 7.30 am to 1 pm.

(در یک روز عادی، دانش‌آموزان ما از ساعت ۷ و نیم صبح تا ۱ بعد از ظهر به کلاس‌ها می‌روند)


It’s not typical of Gill to be so critical.

(گیل به طور معمول (در حالت عادی) اینقدر منتقد نیست)


۶- minimum = حداقل

معنی به انگلیسی:  the smallest or least that is possible, allowed, or needed; OPP: maximum

minimum = حداقل

کاربرد کلمه در جمله:

The minimum number of students we need to run the course is fifteen.

(حداقل تعداد دانش‌آموزان که ما برای تشکیل این دوره لازم داریم، ۱۵ نفر است)


The minimum age for retirement is 55.

(حداقل سن بازنشستگی، ۵۵ است)


You’ll need two tons of cement, minimum.

(شما به حداقل ۲ تُن سیمان نیاز خواهید داشت)


۷- scarce = کمیاب

معنی به انگلیسی:  if something is scarce, there is not very much of it available

scarce = کمیاب

کاربرد کلمه در جمله:

Food was often scarce in the winter.

(در زمستان، غذا اغلب کمیاب بود)


There was fierce competition for the scarce resources.

(رقابت شدیدی برای منابع کمیاب وجود داشت)


Here, land is a scarce resource and house prices have risen sharply.

(اینجا، زمین یک منبع کمیاب است  و قیمت خانه‌ها بسیار افزایش پیدا کرده‌اند)


۸- annual = سالیانه

معنی به انگلیسی:  happening once a year; SYN: yearly

annual = سالیانه

کاربرد کلمه در جمله:

annual reports usually name the chairman and board members

(گزارشات سالیانه معمولاً از رئیس و هیئت مدیره نام می‌برند)


 It has an annual budget of $ 24m

(بودجه‌ای سالیانه به میزان ۲۴ میلیون دلار دارد)


۹-persuade = مجاب کردن، قانع کردن/ ترغیب کردن

معنی به انگلیسی:

to make someone decide to do something, especially by giving them reasons why they should do it

persuade = مجاب کردن، قانع کردن/ ترغیب کردن

کاربرد کلمه در جمله:

persuaded her to go out for a drink with me.

(من او را مجاب کردم که به همراه من برای صرف یک نوشیدنی بیرون بیاید)


Leo wouldn’t agree, despite our efforts to persuade him.

(با وجود تلاش‌های ما برای قانع کردن لئو، او موافقت نکرد)


Don’t let yourself be persuaded into buying things you don’t want.

(اجازه ندهید که برای خریدن چیزهایی که نیاز ندارید، مجابتان کنند/مجاب شوید)


۱۰- essential = لازم، ضروری/ اساسی و پایه‌ای

معنی به انگلیسی:

extremely important and necessary/the essential part, quality, or feature of something is the most basic one; SYN: fundamental

essential = لازم، ضروری/ اساسی و پایه‌ای

کاربرد کلمه در جمله:

A good diet is essential for everyone.

(یک رژیم غذایی خوب، برای همه ضروری است)


Even in small companies, computers are an essential tool.

(حتی در کشورهای کوچک، رایانه‌ها یک ابزار لازم و ضروری هستند)


The essential difference between Sam and me was the fact that I took life seriously.

(تفاوت اساسی/ پایه‌ای بین من و سام این حقیقت بود که من زندگی را جدی می‌گرفتم)


تامین محتوا از مجله قرمز

منبع: کتاب ۵۰۴ لغت انگلیسی ضروری

دوست عزیز؛ اگر در مورد یادگیری لغت انگلیسی هر گونه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی داشتید، خوشحال می‌شویم آن را با مجله قرمز در میان بگذارید.

دیدگاه ها 0

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اعلام کردن به

مقالات زیبایی

زیباترین رنگ‌های لاک ناخن تابستانی که امسال می‌توانید امتحان کنید
زیباترین رنگ‌های لاک ناخن تابستانی که امسال می‌توانید امتحان کنید
13
اگر پوست چرب و جوشدار دارید از محصولات حاوی این مواد و ترکیبات استفاده نکنید
اگر پوست چرب و جوشدار دارید از محصولات حاوی این مواد و ترکیبات استفاده نکنید
61
مهم‌ترین لوازم آرایش ضروری که باید در کیف آرایشی شما وجود داشته باشد
مهم‌ترین لوازم آرایش ضروری که باید در کیف آرایشی شما وجود داشته باشد
80
زیباترین و جدیدترین مدل‌های موی پاییزی که امسال می‌توانید امتحان کنید
زیباترین و جدیدترین مدل‌های موی پاییزی که امسال می‌توانید امتحان کنید
119
عطرهای پاییزی چه ویژگی‌هایی دارند؟ بهترین عطرهای پاییزی کدامند؟
عطرهای پاییزی چه ویژگی‌هایی دارند؟ بهترین عطرهای پاییزی کدامند؟
76
صابون عطری خانگی بسازید، روش کامل ساخت صابون قالبی با عطر گل سرخ
صابون عطری خانگی بسازید، روش کامل ساخت صابون قالبی با عطر گل سرخ
202

مقالات سلامت

ویژگی های نمک دریا
نمک دریا و معرفی ۱۹ مورد از خواص شگفت انگیز آن
7
قطره چشم خانگی
قطره چشم خانگی را با موادی ساده و ارزان در خانه درست کنید
58
فولیک اسید برای درمان کم خونی
معرفی کامل داروی فولیک اسید (Folic Acid) برای درمان کم خونی
78
درمان زخم معده
درمان زخم معده با درمانهای سنتی و خانگی طبق تحقیقات و انواع درمانهای دارویی
110
هموروئید خارجی
هموروئید خارجی به چه علت بوجود می‌آید، انواع درمانهای پزشکی و خانگی آن چیست؟
105
معرفی داروی کوئتیاپین
داروی کوئتیاپین ( کوتیاپین) و معرفی ویژگی ها و نکات کلیدی در مصرف آن
89

مقالات آشپزی

سالسا
طرز تهیه سالسا به سبک رستوران به همراه چندین دستورالعمل متنوع اضافی
87
شیره خرما
طرز تهیه شیره خرما بهترین و سالمترین جایگزین عسل برای گیاهخواران
314
نان موزی ساده
ساده ترین روش برای تهیه نان موزی عالی و با چندین و چند گزینه تغییر در دستورالعمل
187
کوفته کلم
طرز تهیه کوفته کلم با سس مخصوص جایگزین دلمه کلم برای افرادی که وقت ندارند
308
نان پیتا با خمیر ترش
نان پیتا با خمیر ترش یک نان عالی برای ساندویچ و انواع غذاهای خانگی
337
سالاد پاستا رنگی
سالاد پاستا رنگی با سبزیجات تابستانی و سس ایتالیایی
551

مقالات تغذیه

فواید آب زغال اخته
آب زغال اخته چه فوایدی برای سلامتی بدن دارد و چگونه از بیماریها پیشگیری می‌کند؟
94
تقویت استخوان و سلامت اسکلت بدن با 25 ماده غذایی متنوع
تقویت استخوان و سلامت اسکلت بدن با ۲۵ ماده غذایی متنوع و روش استفاده
366
کاهش نفخ
کاهش نفخ به ۱۸ روش متنوع با راه حلهای کوتاه مدت و بلند مدت
425
غذاهای ضد التهاب
غذاهای ضد التهاب با ۱۵ نوع مختلف که دردهای شما را کاهش می‌دهند
298
غذاهای کاهش دهنده قند خون
غذاهای کاهش دهنده قند خون با ۱۳ نوع متنوع که قند خون را بالا نمی برند
578
بهترین ویتامینها و مکملهای کاهش وزن
بهترین ویتامینها و مکملهای کاهش وزن با ۱۳ نمونه متنوع و کارآمد
609